№22/108060-еп

НЕ ДОПУСТИТИ ПРИЙНЯТТЯ ТА ПІДПИСАННЯ ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ № 4265 від 26.10.2020 "Про державну реєстрацію геномної інформації людини".

Автор (ініціатор): Груздов Микола Ігорович
Дата оприлюднення: 02 листопада 2020
Дупутати фракції "Слуга Народу" внесли
проект Закону про державну реєстрацію геномної інформації людини.

Нардепи планують запровадити обов'язкову та добровільну реєстрацію ДНК людини з метою
врегулювання процесів створення
і функціонування обліку геномної інформації людини в Україні
та удосконалення роботи правоохоронних органів України із запобігання, виявлення, розкриття та розслідування злочинів проти життя, здоров’я, волі, статевої свободи та недоторканості особи, а також інших злочинів
і правопорушень, розшуку безвісти зниклих осіб та ідентифікації невпізнаних трупів, що сприятиме виконанню підпункту 13.1 Програми діяльності Кабінету Міністрів України, що схвалена постановою Верховної Ради України від
04 жовтня 2019 року № 188-ІХ («Кожен українець почуває себе захищеним від фізичних загроз»).

•ДНК, яких людей підлягає обов'язковій реєстрації?

•особи, притягнені до кримінальної відповідальності за вчинення умисних злочинів проти життя, здоров’я, статевої свободи, статевої недоторканості особи, щодо яких обрано запобіжний захід;

•особи, які вчинили злочини проти життя, здоров’я, статевої свободи, статевої недоторканості особи, до яких за рішенням суду застосовані примусові заходи медичного характеру;

•особи, засуджені за вчинення умисних злочинів проти життя, здоров’я, статевої свободи, статевої недоторканості особи;

•особи, які засуджені та відбувають покарання у вигляді позбавлення волі або мають незняту чи непогашену судимість за вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів, а також усіх категорій злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості особи;

•невпізнані трупи;

•особи, зниклі безвісти;

•близькі родичі осіб, зниклих безвісти.

•З урахуванням досвіду ідентифікації загиблих в АТО пропонується встановити механізм відбору біологічних зразків осіб, які добровільно вступають або призиваються на військову службу, і військовослужбовців
та за потреби забезпечити подальшу їх ідентифікацію.

На нашу думку проект закону є аморальним і таким, що порушує
статтю 32 Конституції України, яка проголошує, що ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Вбачається порушення також статті 28 та 29 Конституції України, які чітко наголошують на тому, що кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню.

Жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам.

Кожна людина має право на особисту свободу та недоторканність.

Однак, згідно положення пункту 5 пояснювальної записки проєкт Закону не належить до регуляторних актів.

Проєкт Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Реалізація цього Закону не вплине на ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище.

У проєкті Закону немає положень, які містять ознаки дискримінації.

Проєкт Закону не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

У проєкті Закону немає положень, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та впливатимуть на представників обох статей.

Проєкт Закону не містить правил і процедур, які мають ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проєкт Закону не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

Вищевказані положення, що вказані у пояснювальній записці - є неправдивими, та такими, що вводять в оману український народ!

Проаналізувавши проект Закону №4265, вважаємо, що він є НЕКОНСТИТУЦІЙНИМ ТА ТАКИМ, ЩО ПОРУШУЄ статті 5, 8 Конвенції "Про захист прав людини і основоположних свобод" та, зокрема, Конституцію України
Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97}. Перелічені вище положення Конвенції чітко забороняють
рабство, встановлюють захист прав людини на свободу та особисту недоторканність, прав на повагу особистого і сімейного життя.

У статті 5 Конституції України чітко вказано, що Україна є республікою.
осієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу.

Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Сатття 8 Конституції України проголошує, що в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Закони та інші нормативно-правові акти мають відповідати Конституції України.

Стаття 102 Конституції України проголошує, що Президент України є главою держави і виступає від її імені.

Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.

Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.

Стаття 106. Президент України:

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

2) звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;

4) приймає рішення про визнання іноземних держав;

5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях; приймає вірчі і відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав;

6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою;

7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені цією Конституцією;

8) припиняє повноваження Верховної Ради України у випадках, передбачених цією Конституцією;

9) вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до статті 83 Конституції України, подання про призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержання такої пропозиції;

10) вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України;

11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора;

12) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Ради Національного банку України;


13) призначає на посади та звільняє з посад половину складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;

14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України;

15) зупиняє дію актів Кабінету Міністрів України з мотивів невідповідності цій Конституції з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності;

16) скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави;

18) очолює Раду національної безпеки і оборони України;

19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та у разі збройної агресії проти України приймає рішення про використання Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;


20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України;

21) приймає у разі необхідності рішення про введення в Україні або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації - з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України;

22) призначає на посади третину складу Конституційного Суду України;

24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання і класні чини;

25) нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними;

26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Україні;

27) здійснює помилування;

28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби;

29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України;

30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів (крім законів про внесення змін до Конституції України) з наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України;


31) здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України.

Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.

Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.

Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21 цієї статті, скріплюють підписами Прем’єр-міністр України і міністр, відповідальний за акт та його виконання.

Керуючись статтею 5, а також пунктом 30 статті 106 Констититуції України,

- ВИМАГАЄМО:

1. Прийняти до розгляду та виконати волевиявлення українського народу, яке втілене в цій електронній петиції;
2. У разі можливого ухвалення Верховною Радою України проекту Закону - накласти на нього вето!
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Ракита Ірина Михайлівна
02 лютого 2021
2.
Грабар Олександр Анатолійович
01 лютого 2021
3.
Шевченко Ірина Валеріївна
29 січня 2021
4.
Бондаренко Сергій Петрович
27 січня 2021
5.
Гончаренко Віталій Віталійович
23 січня 2021
6.
Кукса Олександра Андріївна
19 січня 2021
7.
Будзинський Олександр Володимирович
16 січня 2021
8.
Штирлов Олександр Володимирович
15 січня 2021
9.
Козуб Любов Миколаївна
15 січня 2021
10.
Стахович Олена Євгенівна
13 січня 2021
11.
Чорна Марія Олександрівна
11 січня 2021
12.
Федак Ігор Орестович
11 січня 2021
13.
Александрова Людмила Вікторівна
10 січня 2021
14.
Кравецька Аліна Петрівна
10 січня 2021
15.
Домаскіна Анна Василівна
09 січня 2021
16.
Морозкіна Тетяна Львівна
08 січня 2021
17.
Степанова Тетяна Валентинівна
07 січня 2021
18.
Ковальова Ірина Борисівна
07 січня 2021
19.
Васильченко Антоніна Миколаївна
04 січня 2021
20.
Гнітецька Любов Валеріївна
22 грудня 2020
21.
Лисаковська Ольга Володимирівна
18 грудня 2020
22.
Едель Наталія Андріївна
17 грудня 2020
23.
Клімова Лариса Іванівна
17 грудня 2020
24.
Левит Еліана Віталіївна
11 грудня 2020
25.
Сусік Володимир Степанович
07 грудня 2020
26.
Шумський Андрій Васильович
07 грудня 2020
27.
Співак Юлія Михайлівна
07 грудня 2020
28.
Халімончук Анатолій Сергійович
07 грудня 2020
29.
Кобивнік Мирослава Василівна
07 грудня 2020
30.
Чорна Наталія Анатоліївна
07 грудня 2020
413
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено