№22/109128-еп

ЛЮДИ ПОВИННІ ЗНАТИ, ЧОМУ ВОНИ ПЛАТЯТЬ ШАЛЕНІ ГРОШІ ЗА ГАЗ ЗАКОН УКРАЇНИ Про Єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги

Автор (ініціатор): Саввінова Марія Миколаївна
Дата оприлюднення: 19 листопада 2020
Просимо підтримати законопроект про газ та інші паливно-енергетичні ресурси.
Проект закону Украины від17.04.2020 № 3359

Громадяни України повинні знати звітки береться газ,
чому вони платять за доставку газу, і чому такі ціни.


ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Єдину державну систему моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги

Цим Законом регулюються правовідносини, пов'язані із впровадженням та функціонуванням Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги (далі - ЄДСМ).

Стаття 1. Законодавство України про основні засади впровадження та функціонування ЄДСМ.

1. Законодавство про основні засади впровадження та функціонування ЄДСМ складається з Конституції України, цього Закону, інших законів та підзаконних нормативно-правових актів України, міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
Стаття 2. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) ЄДСМ - багаторівневий територіально розподілений інтегрований комплекс уніфікованих організаційних, технічних, комунікаційних, інформаційних, програмних засобів і методів формування зведеного енергетичного балансу держави та його індикативних показників за єдиними стандартами;
2) зведений енергетичний баланс держави - система індикативних показників, що відображає повну кількісну відповідність між надходженням та використанням паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг у державі в цілому за певний період часу та характеризує рух фізичних обсягів паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг на стадіях видобування, виробництва, перетворення, транспортування, зберігання, постачання та кінцевого споживання для оцінки динаміки їх внутрішнього виробництва, імпорту та експорту в натуральному і вартісному вимірах, а також для оцінки прогнозних характеристик внутрішнього і зовнішнього попиту та ключових параметрів макроекономічного розвитку. Зведений енергетичний баланс держави поєднує енергетичний баланс регіонів України та баланси різновидів паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг, сформованих за єдиною методологією;
3) індикативні показники зведеного енергетичного балансу держави - система показників, що відображає рівень енергоємності економіки та питомого споживання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг, структурні та цінові пропорції зведеного енергетичного балансу держави та включає всі показники динаміки енергетичних потоків, а також аналітичні розрахункові показники, що характеризують ефективність енергетичного комплексу і житлово-комунального господарства України;
4) Регламент ЄДСМ - нормативно-правовий акт, що містить порядок організації та координації узгоджених дій із впровадження та функціонування ЄДСМ з метою забезпечення послідовної та надійної експлуатації ЄДСМ, опис алгоритмів, дій, стандартів, форматів документів, інструктивні матеріали та протоколи взаємодії суб'єктів, на яких поширюється дія цього Закону;
5) Уповноважений орган - центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.
Стаття 3. Суб'єкти, на яких поширюється дія цього Закону
1. Дія цього Закону поширюється на такі суб'єкти:
1) суб'єкти господарювання, які здійснюють видобування, виробництво, перетворення, транспортування, зберігання, постачання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг;
2) фізичні та юридичні особи, які здійснюють споживання та оплату паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг;
3) суб'єкти господарювання, які здійснюють збір та обробку платежів фізичних та юридичних осіб за спожиті паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги;
4) суб'єкти господарювання, які здійснюють виробництво та впровадження телеметричних систем обліку видобування, вироблення, перетворення, транспортування, постачання, споживання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг;
5) юридичні особи, які забезпечують та здійснюють впровадження та функціонування ЄДСМ відповідно до плану заходів по впровадженню та функціонуванню ЄДСМ і Регламенту ЄДСМ.
Стаття 4. Основні завдання ЄДСМ
1. Основними завданнями ЄДСМ є:
1) забезпечення фізичних та юридичних осіб об'єктивною і достовірною інформацією про обсяги видобування, виробництва, перетворення, транспортування, зберігання, постачання, споживання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг відповідно до законодавства;
2) забезпечення прозорих умов та правил функціонування ринку паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг;
3) забезпечення формування економічно обгрунтованих цін і тарифів на паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги, а також оплати за них відповідно до фактично наданих обсягів та якісних характеристик;
4) забезпечення суб'єктів енергетичного аудиту та менеджменту з енергозбереження інформаційними ресурсами щодо економічних механізмів енергоефективності та енергозбереження;
5) забезпечення формування та ведення зведеного енергетичного балансу України в натуральному та вартісному вимірах.
Стаття 5. Основні функції ЄДСМ
1. Основними функціями ЄДСМ є забезпечення:
1) збору та реєстрації інформації про видобування, вироблення, перетворення, транспортування, зберігання, постачання, споживання паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг усіх видів у натуральних показниках;
2) збору та реєстрації фінансово-економічної інформації, пов'язаної з видобуванням, виробленням, перетворенням, транспортуванням, зберіганням, постачанням, споживанням паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг усіх видів у вартісних показниках;
3) додатковими інформаційними ресурсами процесу формування енергетичних балансів за всіма існуючими показниками паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг та зведення повного енергетичного балансу України, у тому числі на регіональному, територіальному та галузевому рівнях;
4) додатковими інформаційними ресурсами процесу формування фінансового балансу за всіма видами паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг і зведення повного фінансового балансу енергетики України, у тому числі на регіональному, територіальному та галузевому рівнях;
5) збору, реєстрації інформації та формування балансів для стратегічного планування та прогнозування в інших галузях економіки;
6) аналізу отриманої інформації, виявлених тенденцій в енергетиці та інших галузях економіки держави, необхідних для прийняття рішень органами державної влади з питань, що належать до їх повноважень;
7) контролю за використанням єдиних принципів, методологічних підходів, методик та алгоритмів розрахунків цін і тарифів для ринків паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг.
Стаття 6. Методологічні основи ЄДСМ
1. Методологічними основами ЄДСМ є:
1) єдиний науково-методичний підхід до алгоритмів обробки інформаційних характеристик;
2) використання уніфікованих методів збору та аналізу інформаційних характеристик паливно-енергетичних ресурсів і комунальних послуг;
3) єдина нормативно-методична база, що забезпечує достовірність і порівнянність вимірів, звітної інформації та результатів обробки інформації;
4) єдині правила створення і ведення баз даних;
5) єдина науково-технічна політика стосовно вимірювального, комп'ютерного, комунікаційного обладнання і програмно-технічного забезпечення.
2. Зазначені в частині першій цієї статті методологічні основи ЄДСМ застосовуються відповідними органами державної влади та органами місцевого самоврядування при впровадженні та функціонуванні ЄДСМ.
Стаття 7. Основні принципи впровадження та функціонування ЄДСМ
1. Впровадження та функціонування ЄДСМ здійснюється на принципах:
1) законності;
2) системності і ефективності;
3) постійності і стабільності;
4) оперативності і своєчасності;
5) захищеності систем і персональних даних;
6) повноти і достовірності відомостей;
7) єдності методик і технологій.
Стаття 8. Впровадження та функціонування ЄДСМ
1. ЄДСМ впроваджується та функціонує на всій території України.
2. Впровадження і функціонування ЄДСМ забезпечується та здійснюється Уповноваженим органом у відповідності до плану заходів, що затверджується Кабінетом Міністрів України, та Регламенту ЄДСМ, який розробляється та затверджується Уповноваженим органом.
Стаття 9. Фінансування впровадження та функціонування ЄДСМ
1. Джерелами фінансування впровадження та функціонування ЄДСМ є інвестиції та інші надходження, не заборонені законодавством.
2. Залучення інвестицій для здійснення впровадження та функціонування ЄДСМ здійснюється відповідно до чинного законодавства про інвестиційну діяльність.
Стаття 10. Отримання інформації від суб'єктів, на яких поширюється дія цього Закону
Суб'єкти, на яких поширюється дія цього Закону, в обов'язковому порядку та на безоплатній основі надають у встановленому порядку інформацію щодо видобування, вироблення, перетворення, транспортування, зберігання, постачання, споживання та розрахунків за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги, перелік та специфікації яких визначаються відповідно до Регламенту ЄДСМ.
Стаття 11. Надання інформації ЄДСМ суб'єктам, на яких поширюється дія цього Закону.
Порядок надання інформації, що знаходиться у розпорядженні ЄДСМ, одержання доступу до такої інформації визначаються діючим законодавством про інформацію, про захист персональних даних, про державну таємницю та Регламентом ЄДСМ.
Стаття 12. Захист інформації в ЄДСМ
1. Захист інформації в ЄДСМ є обов'язковим під час впровадження та функціонування ЄДСМ.
2. Захист інформації в ЄДСМ здійснюється на основі законодавства про інформацію, про захист персональних даних та про державну таємницю.
3. Основними засобами цілісного захисту інформації в ЄДСМ є:
1) застосування сертифікованих відповідно до законодавства засобів захисту інформації;
2) запобігання несанкціонованому доступу до ЄДСМ;
3) забезпечення достовірності та цілісності інформації в ЄДСМ;
4) захист інформації під час її передачі по інформаційно-телекомунікаційних системах;
5) організація і проведення робіт із забезпечення стабільного функціонування технічних засобів ЄДСМ;
6) реагування на порушення встановленого порядку впровадження та функціонування ЄДСМ і вжиття заходів щодо попередження таких випадків.
Стаття 13. Контроль за впровадженням та функціонуванням ЄДСМ і діяльністю Уповноваженого органу
1. Контроль за впровадженням та функціонування ЄДСМ здійснює Уповноважений орган та інші органи державної влади в межах своїх повноважень, відповідно до цього Закону та інших законів України.
2. Контроль за діяльністю Уповноваженого органу здійснюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 14. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
розробити та затвердити план заходів по впровадженню та функціонуванню ЄДСМ.
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Бєлоусова Світлана Олександрівна
04 грудня 2020
2.
Буйвал Максим Сергійович
03 грудня 2020
3.
Головко Олександр Юрійович
02 грудня 2020
4.
Медведєва Олена Сергіївна
02 грудня 2020
5.
Микитюк Олег Олегович
02 грудня 2020
6.
Дубець Любов Василівна
02 грудня 2020
7.
Гвоздєв Андрій Петрович
02 грудня 2020
8.
Бичок Ольга Іванівна
01 грудня 2020
9.
Фоменко Михайло Володимирович
30 листопада 2020
10.
Варжавська Світлана Володимирівна
30 листопада 2020
11.
Пагута Данута Ярославівна
30 листопада 2020
12.
Канюк Яна В'ячеславівна
30 листопада 2020
13.
Левит Еліана Віталіївна
30 листопада 2020
14.
П'ятницька Ганна Олегівна
30 листопада 2020
15.
Паробій Юрій Богданович
30 листопада 2020
16.
Зуєва Тетяна Михайлівна
30 листопада 2020
17.
Шевченко Наталія Олександрівна
30 листопада 2020
18.
Данильчук Уляна Ігорівна
29 листопада 2020
19.
Бредіхін Григорій Миколайович
29 листопада 2020
20.
Шемчук Михайло Іванович
29 листопада 2020
21.
Кочерга Тамара Іванівна
29 листопада 2020
22.
Криворучко Марина Юріївна
29 листопада 2020
23.
Пушков Андрій Ігорович
28 листопада 2020
24.
Ігнатенко Денис Вікторович
28 листопада 2020
25.
Швець Владислав Олександрович
26 листопада 2020
26.
Баранник Олександр Григорович
26 листопада 2020
27.
Чередник Богдан Олександрович
26 листопада 2020
28.
Багачов Сергій Миколайович
25 листопада 2020
29.
Біловол Микола Сергійович
25 листопада 2020
30.
Єленкова Вікторія Дмитрівна
25 листопада 2020
112
голосів з 25000
необхідних
Статус: Триває збір підписів
Залишилося 78 днів
Для того, щоб підтримати петицію, необхідно авторизуватися.