№22/040274-еп

Можливiсть звiльнення для постраждалого вiд правоохоронних органiв Росii:помилування або пiдтримка вiдповiдного законопроекту(наприклад,N 6344 вiд 11.04.2017)

Автор (ініціатор): Олiйник Лiлiя Анатолiiвна
Дата оприлюднення: 17 жовтня 2017
Вельмишановний пане Президенте Украiни!
Згiдно домовленостi мiж компетентними органами Росiйськоi Федерацii та Украiни на пiдставi принципа взаемностi громадянина Украiни Олiйника Руслана Володимировича повернули Батькiвщинi 22 лютого 2012 року.
Ухвалою Жовтневого районного суду м.Харкова вiд 15.06.2012 постановлено визнати i виконати на територii Украiни вирок Росiйськоi Федерацii вiд 12.05.1998,яким його засуджено з урахуванням Указу Президента РФ на довiчне позбавлення волi. Але украiнський суд не врахував можливiсть розгляду питання про застосування до нього умовно-дострокового звiльнення пiсля вiдбуття 25 рокiв позбавлення волi, змусивши таким чином психологiчно страждати вiд безнадii на майбутне повернення до суспiльства вiльною та законослухняною людиною.На практицi не помилувано ще жодноi особи,засудженоi до довiчного позбавлення волi. Надiя на звiльнення повинна iснувати з самого початку вiдбування покарання в Украiнi,щоб не порушувалася ст.3 Европейськоi Конвенцii та здiйснювався на практицi принцип верховенства права ,за яким гуманне виконання довiчного ув'язнення може бути забезпечено тiльки якщо засуджений мае конкретну та принципово досяжну можливiсть повернути собi волю в майбутньому.Чи е в нього будь-яка можливiсть повернутися до суспiльства, до рiдного мiста, до оселi, до батькiв,до коханоii,до друзiв через механiзм помилування або прийняття законопроекту N 6344 вiд 11.04.2017 про внесення змiн до деяких законодавчих актiв Украiни щодо адаптацii порядку застосування окремих iнститутiв кримiнального права до европейских стандартiв?Навiщо його повернули Батькiвщинi,де унеможливлюють повернення у вiльне суспiльство? В iм'я Украiни, яка кров'ю виборюе собi суверенiтет та незалежнiсть, його прирекли на утримування пiд вартою на все життя за ганебним вироком Росiйськоi Федерацii, яка майже всiм патрiотам Украiни виносить найсуворiшi строки.Таке враження, що Украiна в угоду Росii-агресорки створила з нього об'ект профiлактики злочинiв,яких вiн не вчиняв i не мае здатностi вчиняти.
На даний час призначене Росiйською Федерацiею покарання вiн вiдбувае у Вiльнянськiй УВП -11 Запорiзькоi областi.Вiн на момент 22.11.2017 вiдбуде 20 рокiв призначеного покарання.
Вiн дiйсно каеться,усвiдомлюе провину перед рiдними ,потерпiлими та суспiльством.При наявностi великоi кiлькостi державних i судових iнстанцiй,повноважних вирiшувати долю громадян Украiни, в нього немае можливостi для перегляду вироку РФ в Украiнi.Тому потрапивши в кримiнально-правовi умови правоохоронних систем Росii та Украiни, вiн мае бути звiльненим :актом Президента Украiни про помилування або прийняттям(розробкою аналогiчного законопроекту Адмiнiстрацiею Президента Украiни) N 6344 вiд 11.04.2017.Це було б i логiчним,i людяним.
До засудження вiн жодного разу не притягувався до кримiнальноi вiдповiдальностi , отримав середню освiту,вчився у Медичному Унiверситетi,працював за контрактом в ЗАТ "Русь".
На жаль,за сухими рядками кримiнально-процесуальних документiв, ухвал,постанов та вироку повнiстю прихована особистiсть людини.Авжеж йому важко i довго доведеться нести цей тягар,моральнi та фiзичнi страждання так само як i всiм рiдним,близьким,друзям.Ми повнiстю усвiдомлюемо ту вiдповiдальнiсть,яка покладаеться на нас за написання подiбного документа Першiй особi Украiни,якого ми всi поважаемо як людину,як послiдовного,справедливого,цiлеспрямованого полiтика.
Ми не просимо оцiнювати рiшення украiнських, чи то росiйських судiв;ми просимо розглянути питання про створення реального механiзму звiльнення такоi категорii засуджених.
Вiн прагне повернутися до сiм'i i вважае,що вiн зобов'язаний бути корисним для держави i суспiльства.Хоча його освiти i досвiду не вистачае ,щоб вiдновити свое добре iм'я перед краiною ,разом з тим ми вважаемо,що вiн зобов'язаний своею працею i конкретними справами домогтися визнання його як соцiально корисного для людей.
Ми дуже сподiваемося ,що величезна кiлькiсть державних i важливих питань все-таки дадуть Вам можливiсть розглянути прохання громадян своеi краiни.Знаходження тривалого часу в тюрмi ,в умовах особливого режиму утримання достатньо,щоб усвiдомити безцiльнiсть проведеного ним найдовшого життя без прощення вiд держави i суспiльства в Вашiй особi i його сiм'i.Перебуваючи ще в соцiально активному вiцi,прагне i сподiваеться звернутися до творчоi та суспiльно-корисноi дiяльностi i працi.
Просимо при розглядi його прохання про помилування та просування законопроекту N 6344 врахувати тривалий i важкий термiн перебування у спецв'язницi РФ "Чорному Дельфiнi".
При загальнiй корпоративностi судових i правоохоронних органiв ми розумiемо,що бiльше йому за допомогою звернутися нiкуди,всi його життевi та правовi можливостi повернутися до вiльного життя в суспiльствi вичерпанi.Ще перський фiлософ Заратустра говорив ,що символом життя е ваги.Ваги ж тримае i богиня правосуддя Фемiда.
Просимо Вас покласти на чашу його життя надiю,розум,справедливiсть,вiру в Христа та добро.Нехай вони переважають важке покарання слiпо караючого меча.
З великою серцевою надiею прохаемо Вас ,пане Президенте Украiни,розглянути клопотання засудженого Олiйника Р.В. i помилувати його повнiстю або частково,полiпшивши його становище,зменшивши психологiчнi i фiзичнi страждання його i його рiдних.Просимо помилування для цiеi людини та просування законопроекту N 6344 для якнайшвидшого включення в плiдне життя Украiни,вiдновлення соцiально-корисних вiдносин i повернення до сiм'i,для самореалiзацii на благо рiдноi неньки Украiни, суспiльства, рiдних,друзiв.
Як визначають фахiвцi з мiжнародних стандартiв поводження з засудженими,рiшення про те,чи представляе довiчно засуджений загрозу для суспiльства, завжди суперечливе.Одним з найбiльш важливих крокiв при визначеннi ефективноi полiтики в областi довiчного позбавлення волi е розробка справедливоi,добре обмiркованоi та гуманноi процедури,що позволить оцiнити готовнiсть того чи iншого довiчно ув'язненого до виходу на свободу.Мiжнароднi документи,на вiдмiну вiд украiнського нацiонального законодавства,не бачать жодних проблем щодо звiльнення такоi особи достроково.Реалiзацiя законопроекту N 6344 i помилування Олiйник Р.В.,постраждалого вiд Росiйськоi Фемiди,сприятиме захисту прав та закон них iнтересiв осiб,засуджених до довiчного позбавлення волi, членiв iх сiмей,дозволить гуманiзувати умови iх тримання на принципах неухильного додержання Конституцii Украiни та Европейськоi Конвенцii,створиться можливiсть скорочення чисельностi засуджених до цього покарання з одночасним забезпеченням безпеки суспiльства i держави.
Мiжнароднi обов'язки Украiни i орiентування державноi политики на iмплементацiю прогресивних европейских стандартiв у сферi призначення та виконання кримiнальних покарань вимагають удосконалення нормативного регулювання i практики застосування окремих iнститутiв кримiнального права :помилування, умовно-дострокового звiльнення, замiни невiдбутоi частини покарання бiльш м'яким.Iнститути УДЗ i замiни невiдбутоi частини покарання бiльш м'яким визнаються життевими та ефективними,оскiльки держава зацiкавлена в тому,щоб громадяни ,якi вчинили злочин,скорiше усвiдомили свою провину, виправились та повернулися у суспiльство. Практика дiяльностi установ виконання покарань доводить, що цiлi покарання у вiдношеннi окремоi частини засуджених досягаються до закiнчення момента вiдбуття призначеного судом строку покарання ( достроково).При такому Положеннi справ подальше виконання покарання у вiдповiдних умовах представляеться недоцiльним,оскiльки покарання злочинця - це не самоцiль,а засiб його виправлення,повернення у суспiльство безпечною для оточуючих людиною.Цi iнститути гуманiзму кримiнального та кримiнально-виконавчого права,в чому i заключается iх соцiальне значення.
Просимо дати Олiйнику Р.В. перспективи iнтеграцii у суспiльство, тому що подальше залишення його у загальному асоцiальному середовищi може спричинити лише шкоду.
Перелік осіб які підписали електронну петицію
1.
Олійник Артур Володимирович
09 листопада 2017
2.
Олiйник Руслан Володимирович
29 жовтня 2017
3.
Козачок Віталій Вікторович
24 жовтня 2017
4.
Соболь Лілія Геннадіївна
24 жовтня 2017
5.
Шутальова Марія Семенівна
23 жовтня 2017
6.
Тарасова Светлана Володимiрiвна
21 жовтня 2017
7.
Кудімова Олена Петрівна
21 жовтня 2017
8.
Рондюк Олена Анатоліївна
20 жовтня 2017
9.
Солод Денис Анатолійович
20 жовтня 2017
10.
Мельник Василь Іванович
19 жовтня 2017
11.
Ягупов Ростислав Сергійович
18 жовтня 2017
12.
Куденко Олена Миколаївна
18 жовтня 2017
13.
Боднар Ростислав Ігорович
18 жовтня 2017
14.
Мельник Олександр Миколайович
17 жовтня 2017
15.
Олiйник Лiлiя Анатолiiвна
13 жовтня 2017
15
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено