№22/041906-еп

ЗВЕРНЕННЯ - ВИМОГА негайно припинити системні порушення прав та основоположних свобод людини в Україні, закріплених Міжнародною Конвенцією і Конституцією України. Всі гілки державної влади України (законодавча, виконавча і судова), з метою «відмивання» державних коштів під виглядом їх «економії або нестачі», а фактично з метою грабунку мільйонів громадян країни та виведення в «тінь» мільярдів гривень, у корупційний спосіб домовляючись одна з іншою, системно і впродовж багатьох років, порушують вимоги Міжнародної Конвенції з прав та основоположних свобод людини, статей 1, 3, 8, 21, 22, 24, 58, п. 6 ст. 92, ст. 95 Конституції України, як норми права прямої дії і найвищої юридичної сили, а також Законів України.

Автор (ініціатор): Лалак Олександр Миколайович
Дата оприлюднення: 26 грудня 2017
В И М А Г А Є М О:

Беручи до уваги необхідність охорони прав силою закону, згідно ч. 3 преамбули до Загальної декларації прав людини, з метою упередження того, щоб людина не була змушена вдаватися як до останнього засобу до повстання проти тиранії і гноблення, на виконання Постанов Верховної Ради України від 28.11.2002 р. N 278-IV, № 2469-IV від 15.03.2005 р. та від 23.02.2007 р. 718-V, для усунення порушень Конституції України, дискримінації і диспропорцій у розмірах пенсій за вислугу років в залежності від дати призначення пенсій:

1. До 31.12.2017 року, провести перерахунок пенсій пенсіонерам усіх силових структур України і виплату перерахованої пенсії з 01.01.2018 р. у повному обсязі розмірів тарифних розрядів і тарифних коефіцієнтів передбачених Постановою Кабінету Міністрів України № 704 від 30.09.2017 р.

2. Провести перерахунок пенсій пенсіонерам МВС з 01.01.2016 року з грошового забезпечення передбаченого Постановою Кабінету Міністрів України № 988 від 11 листопада 2015 року.

3. Зобов’язати Міністра оборони України негайно розробити та затвердити своїм Наказом таблицю відповідності найменувань посад і тарифних розрядів у додатку 2 до Постанови Кабінету Міністрів України № 704 від 30.08.2017 р. найменуванням посад і тарифних розрядів, за якими були звільнені військовослужбовці до 01.01.2008 р.(із Збройних Сил СРСР тощо), який має бути терміново зареєстрований в Міністерстві Юстиції України.

4. Притягнути до відповідальності керівників державних установ, які порушили строки виконання пунктів 2, 3, 4 Порядку перерахунку пенсій, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 45 від 13.02.2008 року.

5. Передбачити законодавством повернення з 2007 року боргів по перерахунку і виплату пенсій за минулий час з урахуванням збільшення за цей період розмірів грошового забезпечення відповідним категоріям військовослужбовців і міліції (згідно редакції Закону N 3946 - ХІІ від 04.02.94 р., а саме: «Призначені військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей пенсії перераховуються з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ») та розмірів підвищення пенсій ветеранам війни, ветеранам військової служби та служби в інших силових структурах України у спосіб обов’язкового перерахунку, зарахування до державного боргу, чіткого визначення порядку його реструктуризації, погашення з урахуванням індексу інфляції з моменту виникнення такого боргу (видачі офіційних цінних паперів або іменних векселів тощо, які можна передавати у спадок або продавати).
Ця Вимога є абсолютно законною і справедливою, оскільки, згідно із статтею 58 Конституції України, Закони не мають зворотної дії у часі. Згідно ч. 3 ст. 22 Конституції України "При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод". Змінами, ж, що наступили за президентства Кучми і Ющенка стаття 63 в редакції Закону N 3946 - ХІІ від 04.02.94 р. спотворена до стану невідповідності вимогам Конституції України, що привело до звуження прав цієї категорії пенсіонерів на перерахунок пенсії.

6. Привести у відповідність до Закону України № 2262 – XII «Порядок проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (2262-12)», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13.02.2008 р. N 45.

7. Негайно привести Закон України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та деяких інших осіб" до вимог пункту 8 в редакції Закону N 3946-12 від 04.02.94 р., а Закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", в частині підвищення розміру пенсії ветеранам війни, до редакції Закону від 23.11.1995 р. N 458/95-ВР і від 22.12.1995 р. N 488/95-ВР.

ОБГРУНТУВАННЯ ВИМОГ

Згідно частин 2 та 3 статті 8 Конституції України Конституція України має найвищу юридичну силу та Норми Конституції України є нормами прямої дії.
Частина 3 статті 22 Конституції України наголошує: При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.
Згідно п. 6 ст. 92 Конституції України "Виключно законами України визначаються:
… 6) основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення;"
Такими законами є Закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 р. № 3551-XII (далі Закон № 3551-XII) та Закон "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 09.04.1992 р. № 2262-XII (далі Закон № 2262-XII). Фактично змінами, які вносяться до них, а також Постановами Кабінету Міністрів України (далі КМУ) постійно порушуються норми та вимоги Конституції України, чим звужується обсяг прав військових пенсіонерів.
Згідно із статтею 24 Конституції України Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Постановою Верховної Ради України "Про інформацію Кабінету Міністрів України про хід виконання вимог чинного законодавства та заходи, які вживаються Кабінетом Міністрів України, щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, пенсіонерів Збройних Сил і ветеранів військової служби, членів їхніх сімей, поліпшення їх пенсійного, медичного, житлового, транспортного забезпечення" від 28 листопада 2002 року N 278-IV наголошується наступне:
У пункті 2: «Верховна Рада України вважає неприпустимими, такими, що порушують Конституцію України ( 254к/96-ВР ), будь-які спроби звузити зміст чи обсяги існуючих прав, обмежити або скасувати встановлені чинним законодавством соціальні та правові гарантії для військовослужбовців, ветеранів військової служби, пенсіонерів Збройних Сил і вимагає від Кабінету Міністрів України негайно скасувати ухвалені ним та підвідомчими йому органами виконавчої влади нормативно-правові акти, які порушують вимоги Конституції України»;
У пункті 3 (підпункт 3): «Керуючись положенням ст. 17 Конституції України (254к/96-ВР) про те, що держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей, Кабінету Міністрів України: …
3) невідкладно вжити заходів для виконання міжнародних зобов'язань України та усунення дискримінації у пенсійному забезпеченні військовослужбовців, звільнених із Збройних Сил СРСР, порівняно з пенсіонерами Збройних Сил України, а також диспропорцій, що утворилися у пенсійному забезпеченні військових пенсіонерів залежно від термінів їх звільнення із Збройних Сил України»…

Постановою Верховної Ради України "Про стан виконання законодавства України щодо соціального, медичного та пенсійного забезпечення ветеранів війни і відзначення 60-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років від 15.03.2005 р. N 2469-IV" Кабінету Міністрів України поставлені такі завдання:
1) забезпечити виконання законодавства у повному обсязі щодо статусу і соціального захисту ветеранів війни, увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні, правдивого висвітлення… історії;
2) внести необхідні зміни до нормативно-правових актів, які суперечать Конституції (254к/96-ВР) і законам України щодо соціального, медичного та пенсійного забезпечення ветеранів війни, праці, військової служби та міліції, передусім:
- про призначення, перерахунок та індексацію пенсій, усунення диспропорції у пенсійному забезпеченні військовослужбовців та міліції (поліції);
- про виплату одноразової грошової допомоги ветеранам війни до Дня Перемоги;"
Постановою Верховної Ради України "Про стан виконання законодавства України щодо соціального, правового і морального захисту ветеранів війни" від 23 лютого 2007 року 718-V передбачене наступне:
У пункті 3 (підпункт б) зобов’язано: «Кабінету Міністрів України:
… б) протягом трьох місяців подати до Верховної Ради України пропозиції щодо ліквідації диспропорції у пенсійному забезпеченні ветеранів війни, які вийшли на пенсію в різні роки; "

Згідно із частиною 3 ст. 2 Закону від 22.10.1993 р. № 3551-XII "Нормативні акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які обмежують права і пільги ветеранів війни, передбачені цим Законом, є недійсними." (Статтю 2 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 488/95-ВР від 22.12.95 р.).

Незважаючи на чисельні офіційні вимоги Верховної Ради України до Кабінету Міністрів щодо безумовного виконання вимог Конституції України, зобов’язань внести необхідні зміни до нормативно правових актів, що порушують Конституцію, усунути диспропорції і дискримінації у пенсійному забезпеченні військовослужбовців Збройних Сил, осіб, звільнених зі служби в органах МВС, інших силових міністерств а також диспропорції, що утворилися у пенсійному забезпеченні пенсіонерів – силовиків залежно від року їх звільнення із Збройних Сил, МВС, ВВ, НГУ, МЧС та інших силових структур України, Кабінет Міністрів України у попередній змові з Верховною Радою та іншими органами державної влади протиправно умисно та системно порушують вимоги Конституції та Законів України, а саме:
1. Законом Про внесення змін № 2939-IV від 05.10.2005 р. у статті 12, 13, 14, 15, 16 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" замість підвищення пенсій ветеранам війни фактично зменшено у 6 та більше разів.
Згідно пункту 1 ст. 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 9 липня 2003 року N 1058-IV,
"1. Мінімальний розмір пенсії за віком за наявності у чоловіків 25, а у жінок - 20 років страхового стажу встановлюється у розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом."
А відтак, учасникам бойових дій замість підвищення пенсія зменшена у 6 разів (150 / 25 = 6), інвалідам 1 групи - у 8 разів (400 / 50 = 8), ІІ групи – у 8,75 разів (350 / 40 = 8,75), ІІІ групи – у 6,67 разів (200 / 30 = 6,67).
2. Всупереч Постанов Верховної Ради України від 28 листопада 2002 року N 278-IV, від 15 березня 2005 року N 2469-IV, від 23 лютого 2007 року 718-V та статей 21, 24, ст. 22 та п. 6 ст. 92, ст. 95 Конституції України змінами до Закону № 2262-XII, запропонованими Кабінетом Міністрів України, звужуються права на перерахунок пенсій та створюються додаткові дискримінації у пенсійному забезпеченні:
- збільшено вік виходу на пенсію з 20 років поетапно до 25 років;
- зменшено максимальний розмір пенсії з 90% до 70%, а з урахуванням змін до Бюджетного Кодексу України Законом № 79-VIII від 28.12.2014 та змін Законом № 1774-VIII від 06.12.2016 умови, порядок і розмір пенсій визначається Кабінетом Міністрів України, а не Законом, що протирічить п.6 ст. 92 Конституції України;
- Законом від 23.12.2015 р. № 900-VIII внесено зміни до ст. 63 Закону № 2262-ХІІ, яким "Перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах цього Закону, здійснюється з урахуванням видів грошового забезпечення, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, встановлених законодавством для поліцейських".
Таким чином, здійснена ще одна дискримінація військовослужбовців, оскільки порушує їхню рівність прав на пенсійне забезпечення по відношенню до поліцейських з тих причин, що відповідно Закону від 23.12.2015 р. № 900-VIII, розмір перерахованої пенсії для міліції Кабінетом Міністрів України не обмежується. Але навіть за цих умов, з вини МВС і Пенсійного фонду України, пенсії поліцейським досі не перераховані.
3. Конституційний Суд України неодноразово звертав увагу Президента, Верховної Ради, Кабінету Міністрів про необхідність додержання норм Конституції України (Рішення від 09.07.2007 р., N 6-рп/2007, № 10-рп від 22.05.2008 р.).
Незважаючи на ці попередження Президент, як гарант дотримання Конституції України, продовжує підписувати Закони, прийняті Верховною Радою за пропозиціями Кабінету Міністрів, які Конституційним судом визнаються неконституційними (Рішення від 08.06.2016 р. N 4-рп/2016, від 20.12.2016 р. N 7-рп/2016 та інші).
З цих причин перерахунок раніше призначених пенсій у зв’язку із збільшенням рівня грошового забезпечення, передбачений частиною 3 преамбули до Закону України № 2262-ХІІ, державою не гарантуються. Відтак Президент України не є гарантом додержання норм Конституції України, як норм права найвищої юридичної сили та прямої дії.
Наслідок - зухвале порушення Конституції України усіма органами державної влади викликає обурення у пенсіонерів та ветеранів війни всіх силових міністерств, відомств України та членів їх сімей.

ДОДАТКОВО НАГАДУЄМО:

1. Ветерани та пенсіонери силових структур України однозначно розцінюють відношення до них з боку державної влади України, по суті, як апартеїд, свідомий, системний і цілеспрямований геноцид (злочини проти Українського народу).
2. Пояснення всіх гілок державної влади України на зразок «відсутності коштів у державному бюджеті» та під іншими незаконними приводами для самоусунення від задоволення законних вимог громадян країни, не є законною підставою з точки зору міжнародних судових інстанцій та норм Міжнародного Права Людини.
3. Недопущення і негайне припинення дискримінації та гноблення людей за різними ознаками – прямий обов’язок Держави. Окрім того, з точки зору здорової моралі, державний чиновник не може «жирувати» на зарплату в сотні тисяч і мільйони гривень на місяць в той час, коли ветеранам і пенсіонерам – вчорашнім захисникам своєї Вітчизни і правозахисникам не вистачає пенсій на елементарне людське життя – на повноцінну їжу, квартирну платню, свою сім’ю, власне здоров’я і гідний відпочинок.

Додаток - підписи 1700 ветеранів і пенсіонерів силових структур, зібрані під час Акції протесту 05.12.2017 р. біля Адміністрації Президента України на 40 аркушах (тільки для міжнародних інстанцій).

З повагою,
Голова Незалежної профспілки військовослужбовців України (НПВУ),
Голова Всеукраїнського громадського Руху «Пенсійна мобілізація силових структур» (ВГР ПМСС),
ветеран органів внутрішніх справ України О.М.Лалак
Вик. Распопов В.А. - 096-975-75-72
Савченко В.М. – 096-571-14-94
Оксюта В.О. – 066-154-50-15
Перелік осіб які підписали електронну петицію
1.
Кебал Станислав Викторович
24 березня 2018
2.
Гнєтнєв Костянтин Борисович
23 березня 2018
3.
Костенко Дмитро Андрійович
22 березня 2018
4.
Бороданенко Олександр Іванович
18 березня 2018
5.
Корогод Лілія Олександрівна
16 березня 2018
6.
Авдєєва Ірина Валеріївна
13 березня 2018
7.
Тимченко Тетяна Олександрівна
11 березня 2018
8.
Куцевол Ігор Миколайович
09 березня 2018
9.
Шевченко Віталій Миколайович
07 березня 2018
10.
Стеценко Любов Олександрівна
06 березня 2018
11.
Сафонова Олена Вячеславівна
04 березня 2018
12.
Гнатюк Тетяна Миколаївна
16 лютого 2018
13.
Половий Олександр В'ячеславович
16 лютого 2018
14.
Антоненко Валерій Вікторович
13 лютого 2018
15.
Голик Леся Михайловна
13 лютого 2018
16.
Шибкий Богдан Анатолійович
12 лютого 2018
17.
Сатановський Анатолій Арсенович
11 лютого 2018
18.
Скаржевський Володимир Олександрович
08 лютого 2018
19.
Малоок Віра Григорівна
07 лютого 2018
20.
Хайло Олексiй Iванович
07 лютого 2018
21.
Филипчик Александр Анатольевич
06 лютого 2018
22.
Шустов Дмитрій Петрович
02 лютого 2018
23.
Громик Андрій Володимирович
01 лютого 2018
24.
Гончарова Наталія Пилипівна
01 лютого 2018
25.
Калиновський Ярослав Володимирович
31 січня 2018
26.
Семенюта Тамара Андріївна
31 січня 2018
27.
Саітгалєєва Світлана Маратовна
31 січня 2018
28.
Швець Олег Іванович
30 січня 2018
29.
Бандура Олексій Олегович
30 січня 2018
30.
Арсон Людмила Анатолиіївна
29 січня 2018
155
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено