№22/059172-еп

Доповнення до Петиції №22/054498-еп ( редакція проекту Указу Президента України). Дополнения к Петиции №22/054498-эп ( редакция проекта Указа Президента Украины. ВИДАТИ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ «ПРО СПЕЦІАЛЬНОГО ПОСЛАННИКА ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ У СПРАВАХ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЗАТРИМАНИХ ТА ЗАСУДЖЕНИХ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ» ИЗДАТЬ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ « О СПЕЦИАЛЬНОМ ПОСЛАННИКЕ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАН УКРАИНЫ, ЗАДЕРЖАННЫХ И ОСУЖДЕННЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Автор (ініціатор): Гальченко Вадим Олександрович
Дата оприлюднення: 06 червня 2019
ПРОЕКТ УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

З метою захисту прав і свобод людини та громадянина, досягнення громадянської злагоди, створення умов для реалізації мирного плану Президента України щодо повернення громадян України, затриманих і засуджених в Російській Федерації та керуючись загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права постановляю:
1.Призначити ___________________________________ Спеціальним посланником Президента України у справах громадян України, затриманих та засуджених в Російській Федерації (за згодою).
2.Визначити основним завданням Спеціального посланника Президента України у справах громадян України, затриманих та засуджених в Російській Федерації (далі – Спецпосланник Президента України) представлення позиції Президента України з питань деескалації напруги, досягнення громадянської злагоди, забезпечення безпеки громадян та недопущення посягань на здоров'я і життя громадян України, затриманих та засуджених в Російській Федерації з метою створення умов для реалізації мирного плану Президента України щодо повернення їх в Україну.
3. Установити, що Спецпосланник Президента України для виконання покладеного на нього завдання має право в установленому порядку:
- організовувати та брати участь у проведенні консультацій, круглих столів, нарад з питань, що належать до його компетенції;
- запитувати та одержувати від Адміністрації Президента України, інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, необхідні інформацію, документи та матеріали, порушувати питання про одержання такої інформації, документів і матеріалів від Апарату Ради національної безпеки і оборони України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;
- користуватися інформаційними базами даних Адміністрації Президента України, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, іншими технічними засобами;
- порушувати питання про залучення до виконання окремих завдань, участі у вивченні окремих питань відповідних фахівців.
- користуватися приміщеннями та автотранспортом Посольства України у Російській Федерації, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, іншими технічними засобами;
- проводити щотижневі брифінги у приміщення Посольства, з питань, впровадження мирного плану Президента України щодо повернення громадян України, затриманих та засуджених в Російській Федерації.
- за дорученням Президента України виконувати інші дії, з питань, що належать до його компетенції;
4. Спецпосланник Президента України може здійснювати свою діяльність на громадських засадах та у своїй діяльності підпорядкований та підзвітний виключно Президенту України.
Особа, яка призначається Спецпосланником Президента України:
- не може бути членом будь-якої політичної партії;
- не може мати представницького мандата, приймати участь у виборах народних депутатів України;
- не може мати представницького мандата, приймати участь у виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост.
5. Для надання консультативної допомоги Спецпосланник Президента України може створюватися в установленому порядку громадську консультативно-гуманітарну раду, з питань, що належать до його компетенції.
6. Забезпечення діяльності Спецпосланника Президента України та його Апарату здійснюється визначеним Главою Адміністрації Президента України структурним підрозділом Адміністрації Президента України.
7. Цей Указ набирає чинності з дня його підписання.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Вадим Гальченко український правозахисник

- 2009 звернення до СБ України з приводу розповсюдження іноземними засобами інформації (США) інформації щодо проведення компетентними органами держави Україна спецоперації з використанням бактеріологічної, біологічної зброї з метою переносу президентських виборів.
За зверненням проведені процесуальні дії та прийнято відповідні рішення - відповідь керівника СБ України на 2-арк. Від 18.12.09).

- 2011 звернення до Президента України щодо недоцільності в процесі оптимізації системи центральних органів виконавчої влади ліквідації Державної інспекції України з контролю за цінами у зв’язку з значними втратами державного бюджету.
За зверненням діяльність Державної інспекції України з контролю за цінами відновлено шляхом внесення відповідних змін до Указу Президента України – відповідь Адміністрації Президента.

- 2012 звернення до Конституційного Суду України щодо відповідності Конституції України окремих положень чинного національного законодавства в частині положення, яким допускається одночасне висунення кандидатів у депутати Парламенту за списком партій та в одномандатних округах.
Конституційний Суд України визнав положення, яким допускалося одночасне висунення кандидатів у депутати Парламенту за списком партій та в одномандатних округах, таким що не відповідає та суперечить чинній Конституції України.

2013 – 2018 багаточисельні звернення до національних органів влади держави Україна щодо удосконалення механізмів правозахисної діяльності, необхідності нових методів з обов’язковим використання форм народної дипломатії та недопустимості власного піару в даній роботі.

2018 звернення до компетентних органів Греції щодо ситуації з значною кількість затриманих, засуджених до тривалих термінів (від 8 до 25 років) громадян України.

2019 звернення до Її Королівської Величності Королеви Данії Margrethe II у якому висловлено стурбованість з приводу хлопчика, який перебуває у посольстві Данії у Києві з проханням до Її Величності, якщо воно вважатиме за можливе втрутитися у ситуацію.

2019 підготовка звернення до Президента Грузії Саломе Зурабішвілі щодо втручання у ситуацію громадянки України Юлії Сусляк і її десяти дітей.

- 2019 петиція до Президента України щодо видання Указу Президента України «Про Спеціального посланника Президента України у справах громадян України, затриманих та засуджених в Російській Федерації» з чіткими застереженнями:

Особа, яка призначається Спеціальним посланником Президента України у справах громадян України, затриманих та засуджених в Російській Федерації :
- не може бути членом будь-якої політичної партії;
- не може мати представницького мандата, приймати участь у виборах народних депутатів України;
- не може мати представницького мандата, приймати участь у виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, районних у містах, сільських, селищних рад, сільських, селищних, міських голів та старост.

У листі на адресу Адміністрації Президента України щодо обґрунтування необхідності видання Указу зокрема, йдеться:
Діяльність Спепосланника повинна базуватися на загальновизнаних принципах і нормах гуманітарного міжнародного права, що не допускають і вважають неприпустимими власний піар у вирішенні питань, що стосуються долі, а часом життя людей.

Довідка
У пенітенціарних установах Росії, знаходиться близько 7 тис. громадян України (за даними Міністерства закордонних справ України за станом на 31.03.2019 - 4 877 тис. чоловік, тільки за перші три місяці цього року у Росії затримані і заарештовані 225 українців).
_________________________
Свободный перевод на русский язык

ПРОЕКТ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, достижения гражданского согласия, создания условий для реализации мирного плана Президента Украины относительно возвращения граждан Украины, задержанных и осужденных в Российской Федерации и руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права постановляю:
1.Назначить _________________________________________ Специальным посланником Президента Украины по делам граждан Украины, задержанных и осужденных в Российской Федерации (по согласованию).
2.Определить основной задачей Специального посланника Президента Украины по делам граждан Украины, задержанных и осужденных в Российской Федерации (далее – Спецпосланник Президента Украины) представление позиции Президента Украины по вопросам деэскалации напряжения, достижения гражданского согласия, обеспечения безопасности граждан и недопущения посягательств на здоровье и жизнь граждан Украины, задержанных и осужденных в Российской Федерации с целью создания условий для реализации мирного плана Президента Украины.
3. Установить, что Спецпосланник Президента Украины для выполнения возложенной на него задачи имеет право в установленном порядке:
- организовывать и участвовать в проведении консультаций, круглых столов, совещаний по вопросам, относящимся к его компетенции;
- запрашивать и получать от Администрации Президента Украины, других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, необходимые информацию, документы и материалы, ставить вопрос о получении такой информации, документов и материалов от Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления;
- пользоваться информационными базами данных Администрации Президента Украины, государственными, в том числе правительственными, системами связи и коммуникаций, другими техническими средствами;
- ставить вопрос о привлечении к выполнению отдельных задач, участию в изучении отдельных вопросов соответствующих специалистов;
- пользоваться помещениями и автотранспортом Посольства Украины в Российской Федерации, в том числе правительственными, системами связи и коммуникаций, другими техническими средствами;
- проводить еженедельные брифинги в помещение Посольства, по вопросам, внедрение мирного плана Президента Украины относительно возвращения граждан Украины, задержанных и осужденных в Российской Федерации.
- по поручению Президента Украины выполнять другие действия, по вопросам, относящимся к его компетенции.
4. Спецпосланник Президента Украины может осуществлять свою деятельность на общественных началах и в своей деятельности подчинен и подотчетен исключительно Президенту Украины.
Лицо, назначаемое Спецпосланником Президента Украины:
- не может быть членом какой-либо политической партии;
- не может иметь представительский мандат, принимать участие в выборах народных депутатов Украины;
- не может иметь представительский мандат, принимать участие в выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов и старост..
5. Для оказания консультативной помощи Спецпосланник Президента Украины может создаваться, в установленном порядке общественный консультативно-гуманитарный совет по вопросам, относящимся к его компетенции.
6. Обеспечение деятельности Спецпосланника Президента Украины и его Аппарата осуществляется определенным Главой Администрации Президента Украины структурным подразделением Администрации Президента Украины.
7. Этот Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Украины В.ЗЕЛЕНСКИЙ


Вадим Гальченко украинский правозащитник

- 2009 обращение к СБ Украины по поводу распространения иностранными средствами информации (США) информации о проведении компетентными органами государства Украина спецоперации с использованием бактериологического, биологического оружия с целью переноса президентских выборов.
По обращению проведены процессуальные действия и приняты соответствующие решения - ответ руководителя СБ на 2-арк. От 18.12.09).

- 2011 обращение к Президенту Украины относительно нецелесообразности в процессе оптимизации системы центральных органов исполнительной власти ликвидации Государственной инспекции Украины по контролю за ценами в связи с значительными потерями государственного бюджета.
По обращению деятельность Государственной инспекции Украины по контролю за ценами восстановлена путем внесения соответствующих изменений в Указ Президента Украины-ответ Администрации Президента.

- 2012 обращение в Конституционный Суд Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений действующего национального законодательства в части положения, которым допускается одновременное выдвижение кандидатов в депутаты Парламента по списку партий и по одномандатным округам.
Конституционный Суд Украины признал положение, которым допускалось одновременное выдвижение кандидатов в депутаты Парламента по списку партий и в одномандатных округах, таким что не соответствует и противоречит действующей Конституции Украины.

2013 – 2018 многочисленные обращения к национальным органам власти государства Украина относительно совершенствования механизмов правозащитной деятельности, необходимости новых методов с обязательным использование форм народной дипломатии и недопустимости собственного пиара в данной работе.

2018 обращения в компетентные органы Греции по ситуации с значительным количеством задержанных, осужденных к длительным срокам (от 8 до 25 лет) граждан Украины.

2019 обращение к Ее Королевскому Величеству Королеве Дании Margrethe II в котором выражена обеспокоенность по поводу мальчика, который находится в посольстве Дании в Киеве с просьбой к Ее Величеству, если оно сочтет возможным вмешаться в ситуацию.

2019 подготовка обращения к Президенту Грузии Саломе Зурабишвили относительно вмешательства в ситуацию гражданки Украины Юлии Сусляк и ее десяти детей.

- 2019 петиция к Президенту Украины об издании Указа Президента Украины «О Специальном посланнике Президента Украины по делам граждан Украины, задержанных и осужденных в Российской Федерации» с четкими оговорками:

Лицо, назначаемое Специальным посланником Президента Украины по делам граждан Украины, задержанных и осужденных в Российской Федерации :
- не может быть членом какой-либо политической партии;
- не может иметь представительский мандат, принимать участие в выборах народных депутатов Украины;
- не может иметь представительский мандат, принимать участие в выборах депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов и старост.

В письме в адрес Администрации Президента Украины относительно обоснования необходимости издания Указа в частности, говорится:
Деятельность Спепосланника должна базироваться на общепризнанных принципах и нормах международного гуманитарного права, что не допускают и считают неприемлемыми собственный пиар в решении вопросов, касающихся судьбы, а порой жизни людей.

Справка
В пенитенциарных учреждениях России находится около 7 тыс. граждан Украины (по данным Министерства иностранных дел Украины по состоянию на 31.03.2019 - 4 877 тыс. человек, только за первые три месяца этого года в России задержаны и арестованы 225 украинцев).
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Гладиш Андрій Михайлович
28 липня 2019
2.
Дикса Юрій Євгенійович
20 червня 2019
3.
Нагапетян Олена Сергіївна
13 червня 2019
4.
Гойгел-Сокол Лариса Георгиевна
08 червня 2019
5.
Тимченко Тетяна Олександрівна
06 червня 2019
6.
Бегічев Костянтин Вікторович
06 червня 2019
7.
Шепотиннік Вікторія Ігорівна
06 червня 2019
8.
Гальченко Вадим Олександрович
01 червня 2019
8
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено