№22/064954-еп

Продовження петиції "Проект нової Конституції України"

Автор (ініціатор): Конфета Дмитро Юрійович
Дата оприлюднення: 06 липня 2019
...
викласти статтю 122 (124) в такій редакції:
1. Президент України може бути усунений з поста Національними Зборами в порядку імпічменту у разі вчинення ним умисного злочину або грубого порушення Конституції України.
2. Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більш ніж двома п’ятими від конституційного складу Палати громад.
3. Для проведення розслідування Палата регіонів створює спеціальну тимчасову слідчу комісію.
4. Висновки спеціальної тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Палати регіонів.
5. За наявності підстав Палата регіонів більшістю від її конституційного складу направляє висновки спеціальної тимчасової слідчої комісії до Верховного Суду України (далі – Верховний Суд) або до Конституційного Суду України (далі – Конституційний Суд).
6. Якщо спеціальна тимчасова слідча комісія дійде висновку про те, що у діяннях Президента України містяться ознаки складу умисного злочину, висновки комісії направляються Палатою регіонів до Верховного Суду.
7. Якщо спеціальна тимчасова слідча комісія дійде висновку про те, що у діяннях Президента України містяться ознаки грубого порушення Конституції України, висновки комісії направляються Палатою регіонів до Конституційного Суду.
8. Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Палатою регіонів не менш ніж двома третинами від її конституційного складу після отримання висновку Верховного Суду або висновку Конституційного Трибуналу про те, що діяння Президента України містять в собі ознаки умисного злочину або грубого порушення Конституції України.
9. Усунення Президента України з поста в порядку імпічменту не звільняє його від кримінальної відповідальності, але таке звільнення може мати місце за рішенням більшості від конституційного складу обох палат Національних Зборів, якщо Президент України добровільно подасть у відставку під загрозою імпічменту.

доповнити статтю 123 (125) частиною 4:
4. У тому випадку, якщо Президент України не може виконувати свої повноваження через затримання безпосередньо на місці вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, обов’язки Президента України виконуються Прем’єр-міністром України або Головою Палати депутатів відповідно до цієї статті до моменту винесення обвинувального вироку Верховного Суду щодо Президента України.

викласти статтю 129 (131) в такій редакції:
1. Державну виконавчу владу в областях, окремому столичному окрузі – м. Києві та в м. Севастополь здійснюють префектури.
2. Склад префектур формують префекти.
3. Префекти призначаються на посади і звільняються з посад Президентом України за поданням Уряду.
4. Префекти при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Урядом, підзвітні та підконтрольні органам державної виконавчої влади вищого рівня.
5. Префектури підзвітні та підконтрольні органам державної виконавчої влади вищого рівня.
6. Рішення префектів, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства України можуть бути скасовані Президентом України або Прем’єр-міністром України.
7. Відповідно до розпоряджень Президента України чи Уряду префект має право призначати на посади своїх уповноважених на певних територіях того регіону (область, окремий столичний округ, м. Севастополь), де він здійснює державну виконавчу владу, – супрефектів.
За ідеєю, яку можна реалізувати в законодавчих актах, голови місцевих державних адміністрацій (обласних та місцевих м. Києва та м. Севастополя), які в цьому проекті Конституції переформатовуються у префектів, будуть курувати регіональними відділеннями центральних органів виконавчої влади. Фактично, майже всі повноваження префектів за цим проектом є точною копією повноважень префектів у Франції.
Районних, а також районних у м. Києві та м. Севастополі державних адміністрацій за новою Конституцією не буде, не дивлячись на те, що райони та райони в містах Києві та Севастополі будуть існувати як територіальні одиниці та в якості округів, на які буде розповсюджуватись юрисдикція того чи іншого органу (суду, поліції, державної служби, агентства). Всі повноваження районних та районних в м. Києві та Севастополі рад будуть виконуватись обласними та місцевими у м. Києві та Севастополі радами, проте префекти, для виконання контролю на районному, міжрайонному рівні, зможуть призначати на посади своїх уповноважених – супрефектів (аналог голів районних ДА, майже ідентичний інституту су префектів у Франції).
Території районів, які не належать тому чи іншому селу, місту, селищу, варто віддати під юрисдикцію об’єднаних територіальних громад, сіл, селищ, міст, під тимчасову юрисдикцію обласних та місцевих у м. Києві та Севастополі рад, які будуть курувати певною землею допоки якась адміністративно-територіальна одиниця регіону України (області, Криму, міст Києва чи Севастополя) не отримає цю землю від обласної чи місцевої (м. Києва чи Севастополя) ради.
Райони сьогодні вмирають як клас. Є маса районів, де утворилися 1-2 повноцінних громади і основні ресурси і повноваження перейшли до них. Районні ради залишилися ні з чим. Їм нічого делегувати районним державним адміністраціям.

викласти статтю 138 (140) в такій редакції:
1. Держава забезпечує фінансування судів та гарантує належні умови функціонування судів і діяльності суддів. У Державному бюджеті видатки на утримання судів визначаються окремо.
2. Фінансування судів здійснюється Державним казначейством України за посередництвом судових адміністрацій, підпорядкованих Генеральній судовій палаті України.
3. В України визнається і діє суддівське самоврядування.
4. Генеральна судова палата України в період між сесіями З’їзду суддів України є найвищим органом у системі суддівського самоврядування України, правовий статус якого визначається законом.
Генеральна судова палата України (аналог нинішньої Ради суддів України) буде свого роду наглядовим органом, «аудитором судової системи, який також буде працювати над її вдосконаленням, і саме тому цьому органу, за проектом Конституції, надано право законодавчої ініціативи відповідно до частини 3 статті 105 цього проекту.

Стаття 140 (142).
1. Конституційний Суд складається з дев’яти суддів Конституційного Суду.
2. Судді Конституційного Суду призначаються на посаду за поданням Президента України більшістю від конституційного складу Палати регіонів.
3. Суддею Конституційного Суду може бути громадянин України, який на день призначення на посаду досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за фахом не менш як десять років, проживає в Україні протягом останніх десяти років і вільно володіє державною мовою.
4. Суддя Конституційного Суду призначається на шість років. Одна й та сама особа не може бути суддею Конституційного Суду два строки поспіль.
5. Голова Конституційного Суду обирається на пленарному засіданні Конституційного Суду зі складу суддів Конституційного Суду шляхом таємного голосування лише на один дворічний термін. Одна й та сама особа не може бути Головою Конституційного Суду два строки поспіль.

викласти статтю 147(149) в такій редакції:
1. Прокуратуру України очолює Генеральний прокурор України, який призначається на посаду Президентом України за згодою Палати регіонів.
2. Строк повноважень Генерального прокурора України – шість років. Одна й та сама особа не може займати посаду Генерального прокурора два строки поспіль.
3. Система органів прокуратури України, за винятком передбачених законом випадків, є відповідною до організації системи судів загальної юрисдикції.
Генеральний прокурор буде виконувати свої повноваження тільки протягом одного строку в шість років без права повторного призначення (поспіль), аби уникнути будь-якого політичного тиску (щодо загрози Генеральному прокуророві не призначити його на повторний строк). Цей принцип діє, відповідно до цього проекту Конституції, на членів Вищої ради правосуддя та суддів Конституційного Суду.

доповнити статтю 149 (151) частинами 5 і 6:.
5. Суддю можна затримати чи заарештувати до отримання дозволу на такі діяння від Вищої ради правосуддя, якщо суддю було затримано чи заарештовано безпосередньо на місці вчинення злочину або на наступний день після вчинення злочину або якщо такі арешт чи затримання мали місце під час його відпустки.
6. Якщо Вища рада правосуддя не надасть згоди на затримання чи арешт судді не дивлячись на те, що для винесення таких рішень були відповідні підстави, Генеральна судова палата України має право поставити на черговому З’їзді суддів України питання щодо надання дозволу на арешт чи затримання цього судді.

прибрати частину 3 статті 157 (159)

викласти статтю 165 (167) в такій редакції:
1. До складу сільської, селищної, міської, обласної, районної в місті ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, області, а також району в місті на основі загального і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень місцевих рад – чотири роки.
2. Голови обласних рад та міських рад м. Києва та м. Севастополя обираються відповідними місцевими радами із числа місцевих депутатів, які входять до складу цієї ради. Головуючим на засіданнях сільських, селищних, міських, а також районних в місті рад є відповідно голови села, селища, міста або району в місті.
3. Голови сільських, селищних, міських, районних, обласних, а також районних в місті рад обираються жителями села, селища, міста, району, області, а також району в місті на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки.
4. Виконавчими органами місцевого самоврядування є обрані депутатами сільських, селищних, міських, а також районних в місті рад виконавчі комітети, а також управління, відділи та інші виконавчі органи.
5. Голови села, селища, міста, а також району в місті очолюють відповідні місцеві виконавчі комітети і головують на їх засіданнях, їм також підпорядковується апарат відповідної місцевої ради.
6. Статус голів, депутатів, виконавчих органів місцевого самоврядування, а також їх компетенція і повноваження, порядок утворення, реорганізації та ліквідації визначається законом.
Відповідно до попередніх положень Конституції, в статтях про префектури було згадано, що районних рад не буде.

доповнити статтю 177 (179) частиною 3:
3. Воєнний стан не може продовжувати повноваження палат Національних Зборів або Президента України більше, ніж на шість років.

викласти статтю 178(180) в такій редакції:
1. Конституція України приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
2. Ухвалений Верховною Радою України Основний Закон України підлягає затвердженню всеукраїнським референдумом.
3. Референдум щодо затвердження Конституції України призначається Президентом України.
Внесення змін до нинішньої Конституції приймається за складною процедурою, проте нова Конституція приймається як звичайний закон, а оскільки відповідно до Конституції України зміна конституційного ладу в Україні допускається тільки через народне волевиявлення, то після ухвалення у якості закону цього проекту Конституції, вона затверджується народом України шляхом проведення референдуму.

викласти Розділ XVII (про перехідні положення) в такій редакції:
1. Закони та інші правові акти, прийняті до набуття чинності цією Конституцією, є чинними у частині, що не суперечить новій Конституції України.
2. Після затвердження цієї Конституції Верховна Рада України набуває статусу Палати депутатів.
1. Протягом десяти днів після затвердження цієї Конституції Палата депутатів більшістю голосів від конституційного складу Верховної Ради України формує зі свого складу Палату регіонів. Якщо протягом десяти днів після затвердження цієї Конституції Палата депутатів не зможе сформувати Палату регіонів, призначення на посаду сенаторів Національних Зборів відбувається шляхом жеребкування, яке організовує Голова Палати депутатів.
2. Палатою депутатів до Палати регіонів, відповідно до підпункту 1 цього пункту, призначаються на посаду сенатори Національних Зборів у кількості дев’яноста осіб; до набуття повноважень новим складом Національних Зборів встановлена цим підпунктом кількість сенаторів Національних Зборів є конституційним складом Палати регіонів.
3. Після сформування Палати регіонів відповідно до підпунктів 1 і 2 цього пункту конституційним складом Палати депутатів, до набуття повноважень новим складом Національних Зборів, є та кількість депутатів Національних Зборів, яка залишилась після призначення на посади сенаторів Національних Зборів.
4. Палата депутатів і Палата регіонів, які були сформовані відповідно до положень цього пункту, формують Національні Збори нульового скликання, які закінчують свої повноваження через два роки з дня затвердження цієї Конституції.
3. Національні Збори першого скликання (які були обрані після закінчення строку повноважень Національних Зборів нульового скликання) збираються на сесію не пізніше ніж на десятий день після оприлюднення результатів виборів до Національних Зборів.
4. Перше пленарне засідання Національних Зборів першого скликання відкриває найстарший за віком сенатор Національних Зборів.
5. Перше та друге обрання в порядку ротації сенаторів Національних Зборів першого скликання здійснюється достроково за результатами жеребкування.
6. Вибори Президента України проводяться через чотири роки з дня затвердження цієї Конституції.
7. Уряд формується відповідно до цієї Конституції протягом шістдесяти днів з дня сформування Палати регіонів.
8. Конституційний Суд формується відповідно до цієї Конституції протягом ста двадцяти днів з дня сформування Палати регіонів. До сформування нового складу Конституційного Суду тлумачення Конституції здійснює існуючий Конституційний Суд, а тлумачення законів України – існуючий Верховний Суд.
9. Генеральний прокурор України призначається на посаду відповідно до цієї Конституції протягом шістдесяти днів з дня сформування Палати регіонів.
10. Уповноважений Національних Зборів з прав людини призначається на посаду відповідно до цієї Конституції протягом ста п’ятдесяти днів з дня сформування Палати регіонів.
11. Голови обласних і міських у м. Києві та Севастополі державних адміністрацій після набуття чинності цією Конституцією набувають статусу префектів за новою Конституцією України. З дня набуття чинності цією Конституцією голови районних та районних у м. Києві та м. Севастополі державних адміністрацій закінчують свої повноваження, а виконання їх обов’язків покладається на префектів.
12. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення після набуття чинності цією Конституцією набуває статусу Національної комісії телебачення і радіомовлення за новою Конституцією України
13. Голови місцевих рад набувають статусу голів сіл, селищ, районів у містах і міст за цією Конституцією.
1. Вибори до місцевих рад усіх рівнів проводиться через сто п’ятдесят днів після набуття чинності цією Конституцією.
2. Вибори до районних рад не проводяться.
3. Районні ради ліквідовуються через сто вісімдесят днів після набуття чинності цією Конституцією.
14. Судді всіх судів в Україні, за винятком суддів Конституційного Суду України, які були обрані або призначені на посади до набуття чинності цією Конституцією, продовжують здійснювати свої повноваження до закінчення строку, на який вони були обрані або призначені.
15. Використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань можливе на умовах оренди в порядку, визначеному міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України або Національними Зборами.

Президент України
м. Київ, І сесія Верховної Ради України ІХ скликання
… 2019 р.
№…
Перелік осіб які підписали електронну петицію*
* інформаційне повідомлення про додаткову перевірку голосів
1.
Тишинський Костянтин Юрійович
16 серпня 2019
2.
Гладиш Андрій Михайлович
04 серпня 2019
3.
Нестерова Наталія Вікторівна
25 липня 2019
4.
Корж Ольга Николаевна
16 липня 2019
5.
Горпинич Віктор Харлантійович
15 липня 2019
6.
Дикса Юрій Євгенійович
14 липня 2019
7.
Панченко Станіслав Васильович
11 липня 2019
8.
Сірий Едуард Юрійович
10 липня 2019
9.
Кушнір Тарас Михайлович
10 липня 2019
10.
Левченко Олександр Олександрович
09 липня 2019
11.
Хоменко Віталій Миколайович
09 липня 2019
12.
Крищук Артур Михайлович
09 липня 2019
13.
Кондратенко Богдан Валерійович
09 липня 2019
14.
Мільо Славік Євгенійович
09 липня 2019
15.
Сороковський Руслан Петрович
09 липня 2019
16.
Бусарев Данило Геннадійович
08 липня 2019
17.
Задоян Тетяна Володимирівна
08 липня 2019
18.
Дениско Олег Миколайович
08 липня 2019
19.
Медведєва Лілія Миколаївна
08 липня 2019
20.
Сівіцький Андрій Андрійович
08 липня 2019
21.
Гаркуша Микола Юрійович
08 липня 2019
22.
Глушаков Володимир Володимирович
08 липня 2019
23.
Свитличний Евгений Викторович
08 липня 2019
24.
Кужба Оксана Витальевна
08 липня 2019
25.
Максименко Юрій Петрович
08 липня 2019
26.
Частухіна Олена Володимирівна
07 липня 2019
27.
Костішин Руслан Анатолійович
07 липня 2019
28.
Судейко Дмитро Євгенович
07 липня 2019
29.
Дудченко Юлія Володимирівна
07 липня 2019
30.
Некрасова Анастасія Олександрівна
07 липня 2019
31
голосів з 25000
необхідних
Не підтримано
Збір підписів завершено